Privacy

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die de Artsenpraktijk heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

 

Regels

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

a)    Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

b)    Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.

c)    Doeleinden zijn:

-    gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie,

             doorverwijzing, overdracht);

-    gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;

-    andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

 

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

a)    Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.
Op de website van de praktijk wordt verwezen naar dit privacyreglement.

b)    Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

  1. de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
  2. verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
  3. verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
  4. verwerking is  noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

c)    Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening:

                                                  i.    voor zover dat met het oog op een goede behandeling of

                                                 ii.    verzorging van de patiënt noodzakelijk is;

  1. verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de

                                                  i.    beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover

                                                 ii.    dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;

d)    Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

   een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of

   de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

 

In mei 2018 gaat de AVG wet in. Artsenpraktijk de Spil heeft met alle partijen die patiëntgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het veilig omgaan met gegevens.

 

Organisatie van de informatiebeveiliging

De Artsenpraktijk heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

a)    Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding. Dit is een onderdeel van de  arbeidsovereenkomsten van alle medewerkers.

b)    Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

c)    Als er medische gegevens verzonden worden via de fax zal de assistente altijd het faxnummer controleren en na verzending bellen of het document is ontvangen. 

d)    Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe is het HIS voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

e)    Foto’s en andere patiëntgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Ook bij het gebruik van WhatsApp moeten artsen of andere zorgverleners zich dan ook realiseren dat zij de vertrouwelijkheid van patiënten moeten waarborgen.

f)     De artsenpraktijk heeft afspraken over het doorgeven van uitslagen van onderzoeken aan partner of ouders. Uitslagen mogen aan de partner verstrekt worden als is nagevraagd of de partner daarmee akkoord gaat. Uitslagen van kinderen
ouder dan 16 jaar worden alleen aan het kind doorgeven, tenzij er toestemming is om de uitslagen met de ouders te bespreken.
Bij twijfel zal de huisarts of assistente eerst overleggen met de  betreffende persoon en om toestemming vragen

 

 Rechten van de patiënt

a)    De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt. Praktische informatie over het inzien/opvragen van het dossier staat vermeld op de website.

b)    De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.

c)    De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

d)    De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

e)    Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

f)     Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

g)    Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

 

Contact

Telefoon 0180 681266
 

De Spil

Kerkweg 82b
2935 AK Ouderkerk ad IJssel
Telefoon:
0180 681266
Fax:
0180 684774
spoedgevallen:
tel. nr.0180 681266, toets1
email: artsenpraktijk.de.spil@planet.nl
Routebeschrijving >

Advies nodig?

Thuisarts-logo

Informatie gemeente Krimpenerwaard